Affärsidé

Beijer Ref ska ha en verksamhet som är koncentrerad till kyla, luftkonditionering och värmepumpar.

Strategi

Beijer Ref ska ha en verksamhet som är koncentrerad till kyla, luftkonditionering och värmepumpar.

Resurserna koncentreras främst till grossistverksamheten, men även till att satsa på egen tillverkning av avancerade miljövänliga kylsystem. Beijer Ref ska fortsätta växa genom organisk tillväxt och kompletterande förvärv på befintliga och nya marknader i Europa och övriga världen.

- Koncernen ska prioritera långsiktighet och stabilitet i sina affärsrelationer.

- De primära intressegrupperna utgörs av aktieägare, kunder, medarbetare och leverantörer.

Affärsmodellen

Beijer Refs affärsmodell har genom åren varit uthållig och stabil. Det bärande konceptet är inriktningen på handelsverksamhet och distribution av kylkomponenter, kylsystem och luftkonditionering. Affärsmodellen bygger på Business-To-Businessverksamhet (B2B).

Koncernens värdekedja består av inköp, egen utveckling, tillverkning och kundanpassning av produkter genom att erbjuda teknisk kompetens, effektiv logistik, lagerhållning och systemlösningar samt att erbjuda teknisk support och service. En viktig del är samarbetet med leverantörer, där koncernens kunskap och erfarenhet om marknaden kan omsättas i produkter som svarar på kundernas behov och krav.

Beijer Ref identifierar och värderar kritiska variabler i värdekedjan, vilket innebär att kundens verksamhet och driften av denna sätts i fokus. Till dessa variabler hör bland annat decentralisering, lokal närvaro, tillgänglighet, snabb och effektiv logistik, teknisk kompetens samt service.

Långsiktighet och stabilitet är kännetecken som präglar koncernens relationer med leverantörer och kunder. Samtidigt är förändringskapacitet en viktig hörnsten. Koncernen har gått igenom successiva förändringar och anpassningar till nya förutsättningar. Verksamheter har avyttrats och nya har kommit till.

Tillväxt genom förvärv

Majoriteten av koncernens marknader är mogna men uppvisar normalt ett organiskt tillväxttal som överstiger BNP med i genomsnitt cirka 2 procent, huvudsakligen beroende på kopplingen till livsmedelsindustrin som har en stabil underliggande tillväxt. Beijer Ref strävar efter att höja tillväxten bland annat genom förvärv. Koncernen har under den senaste tioårsperioden 2006-2015 uppvisat en organisk tillväxt på cirka 3 procent i genomsnitt per år.

Som en ledande aktör kan Beijer Ref utveckla ett oberoende partnerskap med leverantörer som ger dem tillgång till en stor marknad. Genom koncernens nätverk av filialer kan produkterna på ett kostnadseffektivt sätt marknadsföras och distribueras till en stor kundbas.

Affärsmodellen genererar stabila resultat. Rörelseresultatet har under senaste femårsperioden ökat med 11,6 procent i genomsnitt per år. Rörelsemarginalen (rörelseresultatet i förhållande till omsättningen) har under denna femårsperiod i genomsnitt varit 6,5 procent. Den har varierat mellan 7,4 procent som högst och 5,7 procent som lägst.

Avkastningen på operativt kapital under samma period har i genomsnitt uppgått till 12,9 procent. Avkastningen på eget kapital var 13,1 procent i genomsnitt.

Mål

Beijer Ref ska ytterligare stärka positionen som en av de ledande aktörerna i världen och fortsätta växa som en global aktör. Målet är att växa snabbare än marknaden.

Koncernen ska uppnå en avkastning på operativt kapital om lägst 11 procent.

Koncernen ska ha goda kassaflöden och hög utdelningskapacitet. Målet är att dela ut mer än 30 procent av vinsten efter skatt. Nivån skall dock varje år avvägas mot koncernens kapitalbehov och framtidsutsikter.

Soliditeten ska normalt inte understiga 30 procent.

En mer omfattande beskrivning finns i årsredovisningen.