Valberedningens förslag

Den  07  Mars, 2016

Valberedningens förslag till Beijer Refs årsstämma 2016 samt yttrande över förslag till styrelse.

I enlighet med beslut på årsstämman 2015 utsågs i september 2015 följande ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2016: Johan Strandberg ordförande (SEB Fonder), Peter Rönström, (Lannebo Fonder), Joen Magnusson, Bernt Ingman (ordförande Beijer Ref) och Muriel Makharine (United Technologies).


Valberedningens förslag till årsstämman

- Till ordförande på stämman förslås Beijer Refs ordförande Bernt Ingman.

- Antalet ledamöter i styrelsen föreslås vara sju.

- Till styrelseledamöter föreslås omval av Bernt Ingman, Joen Magnusson, Peter Jessen Jörgensen, Monica Gimre, Frida Norrbom Sams och Bill Striebe. Philippe Delpech som har varit styrelseledamot sedan 2009 har avböjt omval. Till ny styrelseledamot föreslås Ross B. Shuster. Ross B. Shuster är född 1965, innehar en MBA från University of San Francisco och en kandidatexamen i Maskinteknik från University of California. Han har en lång och bred erfarenhet från ledande befattningar inom United Technologies Corporation (UTC) och Johnson Controls. Sedan oktober 2015 är han President i International Operations iAsien, Europa, Mellanöstern och Kanada för UTCs affärsenhet Climate, Controls & Security, vilket inkluderar bl.a. Carrier luftkonditionerings-verksamheter. Ross B. Shuster har internationell erfarenhet av ledarskap i globala koncerner med fokus på affärsutveckling, organisation och försäljning. Ross B. Shuster är oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning men beroende i förhållande till bolagets största aktieägare.

- Till ordförande i styrelsen förslås Bernt Ingman.

- Arvode skall utgå med

SEK 575 000 till ordförande

SEK 285 000 till ledamot

SEK 50 000 till ordförande i Revisionsutskottet

SEK 25 000 till ledamot i Revisionsutskottet

SEK 1 790 000 totalt

Till styrelseledamot anställd av Beijer Ref AB eller Carrier-koncernen utgår inget arvode.

- Valberedningen föreslår vidare att det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers Malmö med auktoriserade revisorn Lars Nilsson som huvudansvarig omväljes

- Valberedningen föreslår att årsstämman skall besluta om oförändrade regler för valberedningen.


Valberedningens motiverade yttrande över förslag till styrelse

Beträffande styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning har valberedningen gjort följande bedömning.

Valberedningen har tagit del av styrelseordförandes redogörelse för styrelsens arbete samt den externa utvärdering av styrelsen som gjorts.

Den styrelse som utsågs på årsstämman 2015 har fungerat väl och antalet styrelseledamöter skall lämpligen behållas. Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och sammansättning vad avser branscherfarenhet, kompetens, könsfördelning och internationell erfarenhet. För att ersätta avgående Philippe Delpech har valberedningen sett det som önskvärt att komplettera styrelsen med en internationell ledamot med bred branscherfarenhet från såväl Europa som Asien. Ross B. Shuster har mångårig erfarenhet från United Technologies/Carriers verksamhet i Asien och sedan oktober 2015 är han President i International Operations för UTCs affärsenhet Climate, Controls & Security. Valberedningen bedömer att Ross B. Shusters erfarenhet svarar väl mot den önskvärda kompetensprofilen.

Vid årsstämman 2015 nyvaldes två kvinnor och andelen kvinnor i styrelsen ökade till 28%. Valberedningens förslag innebär en oförandrad andel 2016 men strävan är att framöver öka andelen ytterligare.

Den föreslagna styrelsen uppfyller oberoendekraven i Svensk kod för bolagsstyrning.