Oberoendeförsäkran

Den  19  Mars, 2018

Till revisionsutskottet för Beijer Ref AB (Publ), 556040-8113.

Försäkran avseende opartiskhet och självständighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 och International Standard on Auditing (ISA 260).

Försäkran om opartiskhet och självständighet
Vår bedömning är att revisionsföretaget och revisionsteamet är opartiska och självständiga i den omfattning som följer av tillämpliga regelverk och att det därmed inte förelegat något hinder för fullgörandet av revisionsuppdraget.

Nyckelrevisorer som har deltagit i revisionen

- Lars Nilsson, Engagement Partner

- Mikael Nilsson, Engagement Director

- Mats Åkerlund, Quality Risk Partner

Redovisning av förhållanden som kan ha betydelse för opartiskheten och självständigheten samt redovisning av tillhandahållna tjänster
I revisionsföretaget och det nätverk företaget ingår i finns processer och rutiner för att säkerställa revisorns opartiskhet och självständighet. För mer information hänvisas till revisionsföretagets årliga rapport om dess verksamhet som finns tillgänglig på revisionsföretagets webbplats.

Kontroll har gjorts för att identifiera eventuella hot som kan ha betydelse för bedömningen av revisionsföretagets och revisionsteamets opartiskhet och självständighet i förhållande till revisionskunden. Det har inte framkommit några förhållanden som bör föranleda redovisning till revisionsutskottet.

Under räkenskapsåret 2017 har ersättningen till det revisionsföretaget och dess nätverk från Beijer Ref-koncernen uppgått till 8 937 tkr fördelat på följande kategorier:

· Revisionsuppdrag (6 278 tkr)

· Övriga lagstadgade uppdrag (581 tkr)

· Skatterådgivning (1 000 tkr)

· Övriga tjänster (1 078 tkr)

Uppskattade effekter av tillhandahållna icke-revisionstjänster som är tillåtna enligt art. 5.3 (revisorsförordningen)
Vår bedömning är att de skatte- och värderingstjänster som tillhandahållits revisionskunden under räkenskapsåret har haft obetydlig eller inte någon direkt effekt på de finansiella rapporterna.

Malmö den 7 Mars 2018
PricewaterhouseCoopers AB

Lars Nilsson    
Auktoriserad revisor   
Huvudansvarig revisor

Mikael Nilsson
Auktoriserad revisor