Styrelsens yttrande

Den  15  Mars, 2018

enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen

Styrelsen har föreslagit att Beijer Refs årsstämma 2018 ska bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst 341 000 aktier i bolaget. Med anledning av styrelsens förslag får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen.

Bolagets disponibla vinstmedel per 31 december 2017 uppgår till 1 369 863 kronor före beslut om eventuell vinstutdelning för 2017.

Förutsatt att årsstämman 2018 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om vinstdisposition under punkt 8 b på dagordningen, kommer 1 126 115 kronor att balanseras i ny räkning. I styrelsens yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen har framkommit att det finns full täckning för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstdelning samt att styrelsen bedömt att utdelningen ligger inom ramen för bolagets långsiktiga mål och är försvarlig med hänvisning till försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter eventuellt verkställande av återköp av egna aktier enligt det föreslagna återköpsbemyndigandet att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har gjort en bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning samt bolagets och koncernens möjligheter att på kort och lång sikt infria sina åtaganden. Bolagets och koncernens soliditet bedöms även med beaktande av det föreslagna återköpsbemyndigandet vara god i förhållande till den bransch koncernen är verksam inom. Verkställande av eventuellt återköp av egna aktier kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser. Bolaget och koncernen har god tillgång till såväl kort- som långfristiga krediter. Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster.

Utöver vad som ovan anförts har styrelsen övervägt andra kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit som gör att det föreslagna återköpsbemyndigandet inte framstår som försvarligt.

Malmö i mars 2018
Beijer Ref AB (publ)
Styrelsen