Kommuniké från årsstämman 2017

Den  06  April, 2017

Beijer Ref AB (publ) hade idag den 6 april 2017 årsstämma för verksamhetsåret 2016.

Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 5,50 kronor per aktie för verksamhetsåret 2016 samt att avstämningsdag ska vara den 10 april 2017. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 13 april 2017.

Beijer Refs Vd och koncernchef Per Bertland redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2016 som är Beijer Refs omsättnings- och resultatmässigt bästa år någonsin och bl a annat innebar en stärkt ställning på den brittiska marknaden. Vidare betonades vikten av att ytterligare öka fokus på digitalisering, etik och hållbarhet som tillsammans med förvärv är viktiga framtidsfrågor.

Stämman beslutade vidare:

Att utse Bernt Ingman till ordförande vid årsstämman.

Att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Att omvälja styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Bernt Ingman, Joen Magnusson, William Striebe, Frida Norrbom Sams, Monica Gimre och Ross B. Shuster och att utse Bernt Ingman till styrelsens ordförande.

Att arvode till styrelsen ska utgå med 1.840.000 kronor att fördelas med 585.000 kronor till styrelseordföranden och med 295.000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda inom UTC-koncernen.

Att arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott utgår med 50 000 kronor och till ledamot i revisionsutskottet med 25 000 kronor.

Att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, Malmö, med auktoriserade revisorn Lars Nilsson som huvudansvarig revisor.

Att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Malmö 6 april 2017
Styrelsen
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta
Per Bertland, CEO
Telefon 040-35 89 00

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00

Ladda ner dokumentet