Nyckeltal

Aktiedata* (kr)


2018

2017

2016

2015

2014

Resultat per aktie före utspädning 1

6,07

4,02

3,06

2,88

2,49

Resultat per aktie efter utspädning 2

6,04

4,02

3,06

2,88

2,49

Eget kapital per aktie före utspädning 3

30

26

23

21

21

Eget kapital per aktie efter utspädning 4

31

26

23

21

21

Utdelning 5

3,00

1,92

1,83

1,75

1,67

 Utdelning i % av resultat per aktie

0,49

0,48

0,60

0,61

0,67

 Utdelning totalt

380

244

233

223

212

Börskurs 6

145,9

105,5

72,0

66,8

42,5

Direktavkastning, % 7

2,1

1,8

2,5

2,6

3,9

Kassaflöde per aktie 8

7,49

4,99

3,76

3,84

3,04

Antal utestående aktier

126.536.710

127.173.090

127.173.090

127.173.090

127.173.090

Genomsnittligt antal utestående aktier 9

126.802.780

127.173.090

127.173.090

127.173.090

127.173.090

*) Aktiesplit genomförd 25 april 2018. Samtliga jämförelsetal är omräknade med hänsyn till genomförd split.
Definitioner:


1) Årets nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.


2) Årets nettoresultat dividerat med totalt antal aktier.

         

3) Totalt eget kapital vid årets slut dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.


4) Justerat totalt eget kapital vid årets slut efter inlösen av optionsprogram dividerat med totalt antal aktier.

         

5) För 2018, enligt styrelsens förslag.


6) Per 31/12.


7) Utdelning i förhållande till börskursen den 31 december.


8) Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. 

         

9) Genomsnittligt antal utestående aktier beräknas kvartalsvis.