Femårsöversikt

Fem år i sammandrag


2018

2017

2016

2015

2014

MKR
Försäljning och resultat
Nettoomsättning13 015

9 830

9 045

8 361

7 189

Övriga rörelseintäkter mm20

21

39

19

21

Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar−11843

−9041

−8413

−7743

−6666

Avskrivningar−106

−85

−78

−69

−62

Rörelseresultat1 085

725

593

567

481

Finansnetto−31

−26

−33

−42

−35

Resultat före skatt1 055

699

560

525

447

Skatt−275

−178

−161

−152

−122

Årets resultat780

521

399

373

325

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare769

511

389

366

316

Innehav utan bestämmande inflytande10

10

10

7

8

Kapitalstruktur
Kassa och bank inkl outnyttjad checkräkningskredit1 202

983

782

751

504

Eget kapital3 785

3 294

2 967

2 634

2 617

Sysselsatt kapital (1)7 223

5 513

5 147

4 504

4 309

Operativt kapital (2)6 288

4 929

4 780

4 070

3 987

Räntebärande skulder3 431

2 208

2 157

1 831

1 666

Balansomslutning9 845

7 463

6 855

6 040

5 699

Nyckeltal(3)
Soliditet, % (4)38,4

44,1

43,3

43,6

46,0

Avkastning på eget kapital, efter full skatt, % (5)22,0

16,6

14,2

14,2

12,9

Avkastning på sysselsatt kapital, % (6)17,3

13,7

12,3

13,0

11,9

Avkastning på operativt kapital, % (7)19,4

14,9

13,4

14,1

12,7

Räntetäckningsgrad, ggr (8)25,0

23,2

16,6

11,9

12,7

Skuldsättningsgrad, ggr (9)0,7

0,5

0,6

0,6

0,5

Rörelsemarginal, % (10)8,3

7,4

6,6

6,8

6,7

Övrigt
Medelantalet anställda3 703

2 717

2 667

2 506

2 215

   varav utanför Sverige3 598

2 616

2 566

2 411

2 115

Löner exklusive sociala avgifter1 398

1 056

1 006

1 025

791

   varav utanför Sverige1 325

988

944

967

733

Kassaflöde från investeringsverksamheten1 081

101

80

237

81

Definitioner
(1) Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatt.
(2) Sysselsatt kapital minus likvida medel, finansiella tillgångar och andra räntebärande tillgångar.
(3) Resultatposterna i koncernens nyckeltal avser kvarvarande verksamhet för alla perioder.
(4) Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen.
(5) Resultat efter avdrag för full skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.
(6) Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
(7) Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.
(8) Resultat före skatt plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.
(9) Nettoskuld dividerat med eget kapital.
(10) Rörelseresultat i procent av årets nettoomsättning.