Valberedning

I enlighet med Beijer Refs årsstämmas instruktioner har en valberedning utsetts, bland de fyra till röstetalet största aktieägarna samt bolagets styrelseordförande, med uppdrag att lägga fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och revisorsarvoden att föreläggas ordinarie årsstämma den 10 april 2019 i Malmö.

Årets valberedning består av följande ledamöter:

Bernt Ingman (ordförande i Beijer Refs styrelse)

Muriel Makharine (Carrier)

Arne Lööw (Fjärde AP-fonden)

Johan Strandberg (SEB’s fonder)

Joen Magnusson (ledamot i Beijer Refs styrelse)

Johan Strandberg har utsetts till valberedningens ordförande.


Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå ledamöter till

Beijer Ref ABs styrelse kan vända sig till Johan Strandberg, SEB's Fonder,

telefon: 0771-62 10 00, e-post: johan.strandberg@seb.se

eller till info@beijerref.com

Instruktion för valberedning

Valberedningen ska bestå av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna, samt styrelseordföranden. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse ledamot, skall rätten gå vidare till den ägare som kommer därnäst i storlek. Om ledamot inte längre representerar en av de fyra största ägarna, kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå och ersättare utses av den ägare som då blivit den fjärde största ägaren. Namnen på de fyra ledamöterna och de aktieägare som de representerar ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på de kända röstetalen per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman. Ledamöterna i valberedningen ska utse ordföranden i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot. Ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i valberedningen. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning är utsedd.