Etiska riktlinjer

Gällande Beijer Ref AB (publ) och dess dotterbolag (“Bolaget”).

Följande Etiska riktlinjer innehåller ett antal principer tillämpliga för allt arbete hos Bolaget och dess anställda. Anställda ska rapportera misstänkta brott mot de Etiska riktlinjerna direkt till närmsta överordnade eller chef.

Anställdas personliga uppträdande

Anställda skall agera i enlighet med lagstiftningen.

På områden där ingen lagstiftning eller annan reglering styr anställdas uppträdande skall varje anställd agera med sunt förnuft och gott omdöme.

Vid tveksamhet ska anställda ta upp sina frågor med en överordnad eller annan ansvarig anställd.

Kollegor, kunder och andra företagspartners skall behandlas rättvist och med respekt.

Bolaget accepter inte diskriminering eller trakasserier, inkluderat sexuella trakasserier.

Anställda ska utföra sitt arbete utan att vara påverkade av alkohol eller droger.

Anti-korruption och mutor

Bolaget har tagit ställning mot alla former av korruption och mutor och är engagerat i att bekämpa förekomsten av sådana företeelser.

Bolaget konkurrerar om affärer på rättvisa villkor och uteslutande på meriterna av sina egna produkter och tjänster.

Oavsett lokala rutiner är alla personliga betalningar, kickbacks och mutor mellan Bolaget och kunder, leverantörer eller offentliga tjänstemän strängt förbjudna.

Det är oacceptabelt att ta emot gåvor eller andra gratifikationer från affärspartners – om det inte är brukligt i sammanhanget att göra så, och gåvan eller gratifikationen är av ett modest värde och tjänar ett affärsmässigt syfte.

Efterföljande av konkurrensrättslig lagstiftning

Bolaget agerar i överensstämmelse med tillämpliga konkurrensrättsliga regler och regleringar.

Bolaget fastställer inte priser, allokerar tjänster eller fördelar marknader genom överenskommelser med konkurrenter.

Bolaget samverkar inte med konkurrenter om anbud.

Relationer till affärspartners

Bolagets produkt- och serviceleveranser skall uppfylla överenskommen standard för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö på kundens ort.

Sekretess avseende kunder skall respekteras och information om dessa skyddas.

Kunders klagomål skall hanteras effektivt, och de skall anses vara värdefulla bidrag för att fortlöpande säkerställa en hög servicenivå hos Bolaget.

Arbetsplatsstandard

Bolaget garanterar anständiga arbetsförhållanden för sina anställda, inkluderat lämpliga hälso- och säkerhetsstandarder.

Bolaget tolererar ingen form av diskriminering av anställda och alla anställda har rätt till rättvis och lika behandling.

Bolaget respekterar föreningsfriheten och rätten att kollektivförhandla; alla anställda har rätt att ansluta sig till och bilda fackföreningar.

Bolaget använder sig inte av tvångsarbete.

I enlighet med internationella konventioner undviker Bolaget att anställa barn.

Bolaget erbjuder fullgod lön som – åtminstone – är förenlig med lokala avtal eller regler.

Bolaget stöder införande av och upprätthållande av minimilöner.

De anställda erbjuds utbildningsmöjligheter som är relevanta för den syssla de utför.

Bolaget respekterar sina anställdas privatliv och information om dem skyddas.

Bolagets sociala ansvar

Bolaget respekterar, stöttar och främjar mänskliga rättigheter så som de uttrycks i Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna och i International Labour Organisations huvudkonventioner.

Bolaget verkar i enlighet med principerna om god bolagsstyrning.

Bolaget är engagerat i att fortlöpande minska ogynnsam miljöpåverkan av sin verksamhet.

Bolaget skall agera som en god medborgare i alla samhällen det bedriver verksamhet i.

De sociala, miljömässiga och etiska åtaganden som Bolaget tagit skall reflekteras i alla mellanhavanden med kunder, anställda, leverantörer och andra intressenter.