Mål

Beijer Ref har fastställt följande mål.

Beijer Ref skall ytterligare stärka positionen som en av de ledande aktörerna i världen och fortsätta växa som en global aktör. Målet är att växa snabbare än marknaden.

Koncernen skall uppnå en avkastning på operativt kapital om lägst 11 procent.

Koncernen ska ha goda kassaflöden och hög utdelningskapacitet. Målet är att dela ut mer än 30 procent av vinsten efter skatt. Nivån skall dock varje år avvägas mot koncernens kapitalbehov och framtidsutsikter.

Soliditeten skall inte understiga 30 procent.


En mer omfattande beskrivning finns i årsredovisningen.