1967-1989

1969

blir AB Kolkompaniet ett helägt dotterbolag till Beijers.

1972

utses John Hain till styrelsens ordförande och efterträds som VD av Charles Werner.

1975

Slipmaterialaffären med verksamheten inriktad på slipmaterialprodukter införlivas i koncernen. Richard Hain avlider 89 år gammal.

1976

Dotterbolag bildas i Helsingfors, Finland.

1977

Kolkompaniet byter namn till Beijer Olje AB.

1979

Speditionsrörelsen drivs från och med detta år som eget bolag, G & L Beijer Spedition AB.

1980

Aktiehanteringen går in i en aktivare fas.

1981

Beijer Electronics blir en avdelning i moderbolaget, med inriktning på marknadsföring av programmerbara PLC- och mikrodatorsystem.

1982

Beijer Electronics etableras i Norge och Finland. Värdepappersportföljen ökar kraftigt i värde.

1985

Under detta år förlägges största delen av industriförsäljningen till det nybildade dotterbolaget G & L Beijer Industri AB.

1986

Beijer Electronics, som hittills varit en avdelning i moderbolaget, driver från och med detta år sin verksamhet i det nybildade dotterbolaget G & L Beijer Electronics AB.

1988

Aktieportföljen, som mest representerande ett värde av ca MSEK 750, börjar avyttras. AB Tebeco Industriprodukter förvärvas.

1989

Slipmaterialaffären byter namn till G & L Beijer Tools AB.