Delårsrapport Q1 2019

Den  16  April, 2019

januari - mars 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 32% under första kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 3 434 mkr (2 605). Organisk tillväxt uppgick till 8%.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 244 mkr (172), vilket är en ökning med 42% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 7,1% (6,6%), varav 0,2% är en positiv IFRS 16-effekt.
  • Periodens resultat uppgick till 170 mkr (121). Resultat per aktie uppgick till 1,33 kronor (0,92).
  • Bolaget tillämpar från och med 1 januari 2019 IFRS 16 avseende koncernens leasingavtal och samtliga siffror för 2019 är inklusive denna förändring. Omräkningen har påverkat rörelseresultatet positivt med 7 mkr och nettoresultatet med 1 mkr. Soliditeten har minskat med 4 procentenheter på grund av ökad balansomslutning.
  • Från och med 2 januari 2019 handlas Beijer Ref-aktien på Nasdaq Stockholms Large Cap.

Ladda ner dokumentet