Delårsrapport Q1 2020

Den  21  April, 2020

januari - mars 2020

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 1,3 % under första kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 3 478 mkr (3 434). Förvärvseffekter uppgår till 3,3%. Positiva valutaeffekter uppgår till 1,2%, medan den organiska tillväxten var negativ med -3,2%.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 197 mkr (244), vilket är en minskning med 19% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 5,7% (7,1%). Orsaken är framförallt effekter av covid-19 och lägre andel köldmedieförsäljning.
  • Resultat före skatt uppgick till 182 mkr (228). Finansnettot är i nivå med tidigare år trots ökad belåning i samband med förvärv av ACD Trade.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,05 kronor (1,33 respektive 1,32), vilket är en minskning med 21%.
  • Under första kvartalet 2020 slutfördes förvärvet av grossistföretaget ACD Trade i Australien. Bolaget har en årlig omsättning på 540 mkr med ett 60-tal anställda fördelat på 9 filialer. Bolaget ingår fr o m 1 februari 2020 i koncernens redovisning.
  • Bolagets likviditet har varit fortsatt god under kvartalet och bolagets balansräkning är stark med outnyttjade krediter uppgående till 1 272 mkr (1 588).
  • Det andra kvartalet kommer att påverkas av effekter av covid-19. Åtgärder har tagits avseende samtliga delar av verksamheten för att parera en del av effekterna. Åtgärdsprogrammet kommer att få effekt under det andra kvartalet och totalt räknar bolaget med nettobesparingar på ca 250 mkr för år 2020.
  • På grund av rådande osäkerhet kring effekterna av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman senareläggs och föreslagit att utdelningen halveras till 1,75 kr. Ny tid för årsstämma är den 25 juni 2020.

Ladda ner dokumentet