Delårsrapport Q2 2020

Den  15  Juli, 2020

april - juni 2020

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen minskade med 16,5 % under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 3 338 mkr (3 996). Förvärvseffekter uppgår till 2,6% (6,9%). Negativa valutaeffekter uppgår till -1,3% (2,6%). Den organiska tillväxten var negativ med -17,8% (4,4 %). Avslutningen på kvartalet visar på återhämtning och en försäljning i nivå med föregående år.
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 241 mkr (373), vilket är en minskning med 35% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 7,2% (9,3%). Orsaken är framförallt effekter av covid-19, men även till viss del lägre priser på köldmedier.
 • Resultat före skatt uppgick till 227 mkr (359). Finansnettot är i nivå med tidigare år trots ökad belåning i samband med förvärv av ACD Trade i början av året.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,31 (2,08) respektive 1,30 kronor (2,06), vilket är en minskning med 37%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten har varit positivt under kvartalet och uppgår till 327 mkr (-45). Outnyttjade krediter uppgående till 913 mkr (1 427). Beijer Ref har genomfört en upphandling och kommer efter kvartalets utgång att förlänga de utestående krediter som förfaller i november 2020.
 • Under kvartalet har koncernen ingått ett samarbete med kompressortillverkaren Bitzer i Australien och Nya Zeeland. Bolagen har sedan tidigare ingått partnerskap för Europa, Asien och Afrika. Under det nya avtalet kommer Beijer Ref att kunna erbjuda ett komplett sortiment av Bitzers produktportfölj.
 • Beijer Ref har efter kvartalets utgång tecknat nytt exklusivt avtal med Carrier International Corporation fram till 2023 avseende fortsatt försäljning och distribution av Carriers produktserier inom komfortkyla på den europeiska marknaden.

Första halvåret 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 8,3% under första halvåret jämfört med samma period föregående år och uppgick till 6 816 mkr (7 430). Förvärvseffekter uppgår till 2,9% (12,4%). Negativa valutaeffekter uppgår till -0,3% (3,3%). Den organiska tillväxten var negativ med -10,9% (5,8%).
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 438 mkr (617), vilket är en minskning med 29% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 6,4% (8,3%). Orsaken är framförallt effekter av covid-19 och lägre priser på köldmedier.
 • Resultat före skatt uppgick till 409 mkr (588). Finansnettot är oförändrat jämfört med tidigare år trots ökad belåning i samband med förvärv av ACD Trade i början av året.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,37 (3,40) respektive 2,35 kronor (3,38), vilket är en minskning med 30%.
 • Under första kvartalet 2020 slutfördes förvärvet av grossistföretaget ACD Trade i Australien. Bolaget har en årlig omsättning på 540 mkr med ett 60-tal anställda fördelat på 9 filialer. Bolaget ingår fr o m 1 februari 2020 i koncernens redovisning.
 • Från och med mitten av mars har koncernen påverkats av covid-19. Åtgärder har vidtagits avseende samtliga delar av verksamheten för att parera en del av effekterna. Detta har medfört nettobesparingar uppgående till cirka 150 mkr under perioden och totalt beräknas nettobesparingarna uppgå till cirka 200 mkr för år 2020. Bedömningen är att covid-19 kommer ha en mindre effekt på koncernens resultat under resterande del av 2020, men läget är svårbedömt.

Ladda ner dokumentet